Nye leveringsbestemmelser & Ny installationsvejledning!

Gældende pr. 1.8.2023

Dansk Fjernvarmes ”Almindelige Bestemmelser” sammen med Dansk Fjernvarmes ”Tekniske Bestemmelser” er fundamentet i aftaleforholdet mellem fjernvarmeselskaberne og fjernvarmeselskabernes kunder.


Vi har ændret både i navn og indhold. Navnet ændres fra ”Almindelige bestemmelser” til ”Leveringsbestemmelser for fjernvarme”, da vi er af den opfattelse, at ”leveringsbestemmelser” er en bedre beskrivelse.


De ”Tekniske bestemmelser” er ændret til "Installationsvejledningen", der er et regulært teknisk bilag til leveringsbestemmelserne. Installationsvejledningen er fortsat en del af aftalegrundlaget mellem selskab og kunde.


Leveringsbestemmelserne og Installationsvejledningen er det nye fundament i aftaleforholdet pr. 1-8-23 gældende for alle kunder, både eksisterende og nye! BEMÆRK at der er ændret i dem 1-7-2024 - eneste ændring er at OBLIGATORISK unitleje er sløjfet, så det ikke er en obligatorisk ordning men en frivillig. 


Nogle af de væsentlige ændringer er bl.a.:
Krav om email adresse og mobil nummer pga. nødvendigheden af en digital kommunikation mellem NSFV og jer forbrugere. Dette er blandt andet en nødvendighed ift. BEK (bekendtgørelse) nr. 2251 af 29/12/2020, som pålægger os som energiselskab, at oplyse dig om dit fjernvarmeforbrug hver måned i fyringssæsonen. Uanset om du ønsker det eller ej. 


En lejer kan kun hæfte for varmen til og med fraflytningstidspunktet! Altså ikke længere til lejekontraktens opsigelsestidspunkt  eller de 14 dage man har sat af til renovering. Det betyder, at hvis en lejer fraflytter FØR de 3. mdrs opsigelse, som man som udlejer evt. har stående i sine lejekontrakter, så hæfter lejer kun til de fysisk ikke længere befinder sig på adressen. Når de ikke længere har adgang til boligen, slutter lejers kundeforhold med NSFV. Herefter overgår alle forpligttglser til ejer. Lejekontrakten er en aftale mellem EJER og LEJER - denne er fjernvarmeværkerne uvedkommende. 


Udlejer kan blive stillet overfor et krav om sikkerhedsstillelse ved fortsat udlejning til dårlige betalere. Det betyder, at hvis en udlejer kontinuerligt udlejer til folk, der ikke betaler deres fjernvarme, så kan NSFV nu kræve, at udlejer lægger et depositum på op til 5 mdr. gennemsnitligt forbrug. Dette vil først blive tilbagebetalt, når der er et fast betalingsmønster igennem 1 år. 


Udtrædelsesvilkårene er ændret for de områder, der ikke er omfattet af den kommunale tilslutningspligt.


Læs selv mere - du finder du både de nye og de gamle dokumenter her på siden.


Bestemmelser for levering af varme

Enhver varmeregning betales senest på forfaldsdatoen. Såfremt dette ikke sker, vil der blive pålagt restancegebyr, samt opkrævet renter af restancebeløbet.


Udebliver betalingen fortsat, vil der blive taget skridt til afbrydelse af varmeforsyningen.


For afbrydelse, evt. genåbning samt kørsel til forbruger betales gebyr i.h.t. gældende tarif.

Betalinger

Selskabets regnskabsår er kalenderåret fra 1/1- 31/12. 


Der aflæses medio/ultimo december og årsopgørelsen kommer ud sammen med opkrævningen af 1. rate i det nye regnskabsår under hensyn til Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.


A conto raterne opkræves over 6 rater med sidste rettidige indbetalingsdag den 1. hver dag i månederne Februar, April, Juni, August, Oktober og December.

Depositum

Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Der vil ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagende væsentlige overskridelser af betalingsfrister eller der er udmeldt betalingsstandsning e. l. Beløbsstørrelsen vil normalt ligge i størrelsesordnen 3-6 mdr. skønnet forbrug inkl. fast afgifter.

 


OVERSIGT OVER REGULATIVER

Varmeværkets opgaver og forholdet til andelshaverne og forbrugerne er reguleret af en række dokumenter, som er gengivet her:


Diagrammer: